Ydelseskatalog​

Målgruppe:

​3-18-årige normalt begavede børn og unge med en diagnose indenfor autismespektret.​

Værdigrundlag:

​Det er Fonden Carpe Diem Huset formål:

​At højne børnenes selvværd, selvforståelse og selvstændighed således, at de vil være i stand til at møde ungdomslivets og senere hen voksenlivets udfordringer som ligeværdige aktører i samfundet. Tilgangen til de unge/børnene er præget af et fokus på de enkeltes specifikke ressourcer og generelle kompetencer. Arbejdet med børnene/ de unge tilrettelægges på en sådan måde, at det fremmer den enkeltes evner og lyst til at indgå i relationer, føle ansvar for eget liv og møde nye udfordringer.

​Både den overordnede ramme for tilgangen til børnene/de unge i Fonden Carpe Diem Huset og den direkte kontakt er præget af et ønske om at udvikle børnenes/de unges selvforståelse. Vi mener, at selvforståelse er et nøglebegreb i arbejdet med denne målgruppe og anser at dette åbner op for en forståelse af, at børnene/de unge trods deres fælles diagnose besidder vidt forskellige kompetencer. I Fonden Carpe Diem Huset arbejder vi udfra det miljøorienterede handicapbegreb. Vi mener således, at:

 • ​Et menneske kan ikke være handicappet, men kan have en funktionsnedsættelse
 • Handicappet opstår, når omgivelsernes krav ikke svarer til menneskets forudsætninger
 • Et handicap kan undgås ved at menneskets kompetencer trænes/udvikles, så funktionsnedsættelsen ikke bliver handicappende
 • eller ved at omgivelserne ændres, så funktionsnedsættelsen ikke er et handicap

​Det vil således sige, at de børn og unge, som er i Fonden Carpe Diem Huset ikke er handicappede, men har en funktionsnedsættelse i forhold til specifikke områder. Det er disse områder vi ønsker at lære børnene/de unge at håndtere. Dette kan kun gøres ved viden og indsigt i ressourcer og udviklingspunkter.​

Pædagogisk praksis og teori:

​Den overordnede pædagogiske tilgang er inspireret af en kognitiv referenceramme. Det vil sige, at vi er optagede af, at støtte og vejlede børnene/de unge i forhold til hvorledes områder som tanke, følelse, krop og handling hænger sammen.

​Det konkrete pædagogiske redskab tager udgangspunkt i en række forskellige metoder, såsom KAT-kasse, Teachmetoden, tegneseriesamta-len og visuel struktur. I det følgende beskrives principper og holdninger til arbejdet som kendetegner vort samvær med børnene og de unge:

 • ​Vi mener, at mennesker med en autismespektrumforstyrrelse har ressourcer og kompetencer og er ligeværdige borgere i samfundet.
 • Vi mener, at børn en autismespektrumforstyrrelse har behov for tydelige voksne, der hjælper og vejleder og derved sætter en dagsorden for dem udfra en viden om det enkelte barn og om autismespektrumforstyrrelser generelt.
 • Vi mener, at unge med en autismespektrumforstyrrelse i videst muligt omfang skal støttes til selv at styre og sætte dagsordenen for deres valg. Vores rolle i den forbindelse er at være med på sidelinien, og hjælpe de unge til at tage ansvar selv.
 • Vi mener, at selvværd, selvforståelse og selvstændighed er centralt og vi ønsker at fremme dette hos børnene/de unge i det omfang, der er muligt.
 • Vi mener ikke, at der findes en metode, der kan dække alle børnenes/de unges behov for udvikling. Vi er derfor optagede af at finde lige præcis den blanding af redskaber, der passer til det enkelte barn i den enkelte situation.
 • Vi mener, at tilgangen til barnet/den unge skal revideres løbende for at sikre udvikling og fremgang. Det vil sige, at vi konkret sørger for at udfordre børnene/de unge, således at de gradvist kan tilegne sig nye kompetencer.
 • Vi mener, at løbende refleksion over praksis er nødvendig for at sikre udviklingen hos børnene/de unge.​

Fonden Carpe Diem Huset har aktuelt følgende tilbud:

Vi har to forskellige aflastningstilbud til børn og unge. I det følgende vil vi beskrive hvorledes en hverdagsaften, et hverdagsdøgn og en weekend kan forløbe i Fonden

Carpe Diem Huset. Inden det vil vi kort ridse disse to forskellige tilbud op:

​Aflastningstilbuddet for børn fra 3 år og opefter. Inkluderer ekstra aflastning og består af (en gruppe).

 • Et hverdagsdøgn fra tirsdag til onsdag
 • 9 weekender om året
 • 2 årlige kolonier af samlet 10 døgn
 • Diverse fester

Aflastningstilbuddet til børn og unge mellem 7-18 består af: (tre grupper)

 • ​En hverdagsaften af fem timer (enten mandag, onsdag eller torsdag, alt efter hvilken gruppe man er i.)
 • 9 socialtræningsweekender
 • 2 årlige kolonier
 • 1 computerdøgn pr. år
 • Diverse fester

​Generelt modtager vi fortrinsvis børn fra alderen 11 år.

​De 4 grupper anvender Fonden Carpe Diem Huset på forskellige tidspunkter i ugen og børnene/de unge er derved kun sammen med deres gruppe og det faste personale.

​Grupperne er dannet på baggrund af børnenes/de unges aktuelle udfordringer såvel som interesser. Det er disse grupper, der er rammen om det pædagogiske arbejde og det er her, at børnene/de unge opnår tilknytning til hinanden og til de voksne.​

Eksempel på hverdagsaften i Fonden Carpe Diem Huset for børn og unge over 7 år:

​Gruppen ankommer mandage kl. 15.00 og er i huset frem til kl. 20.00, hvor de bliver hentet af taxa´er eller selv tager bussen hjem. Når de unge ankommer, bliver de mødt af det faste personale og der er altid sat frugt el. lign og drikkevarer frem. Efter at være kommet godt ind i huset, samles vi alle og gennemgår aftenen. Vi anvender en tavle, hvor vi har skrevet aftens program op og suppleret denne tekst med billeder. Årsagen til dette er, at det for nogle af de unge skaber overblik over aktiviteterne og styrker hukommelsen, når der anvendes billeder sammen med tekst.​

Eksempel på en weekend med ungdomsgruppen:

​Nøgleord: Medbestemmelse, selvforvaltning og fritid.

​Fredag: De unge mennesker kommer til Carpe Diem huset mellem klokken 15.00 og 16.00 Dette tidspunkt er fleksibelt af hensyn til kørsel mm.

​Når en ung kommer, bliver han/hun vist tilrette på værelset, der tilbydes hjælp til udpakning mm. Evt. medicin anbringes i medicinskabet. (Dette er et krav fra myndighederne).

​Når alle er samlet holdes der ungemøde, hvor man tilrettelægger weekendens aktiviteter og bliver enige om hvad denne weekends mad- og aktivitets-beløb skal bruges til. Det er de unge mennesker, der bestemmer om de vil bruge hele budgettet på røde bøffer fredag og så spise rugbrød resten af weekenden. Det er også de unge mennesker valg, hvad de vil bruge aktivitetesbeløbet til. Der bliver naturligvis guidet i forhold til sammenhænge i hvilke konsekvenser deres valg har på weekenden, men dette bliver også sat i relief i forhold til andre sammenhænge/situationer.

​Det er også ved ungemødet at weekendens ADL-aktiviteter planlægges. Alle er medansvarlige for at der bliver købt ind, lavet mad, vasket op mm. Dette foregår efter en turnus, som alle er enige i. Ved ungemødet serveres der lidt at drikke samt frugt eller brød.

Det er vores erfaring at ”blodsukkeret” af mange forskellige årsager er lidt lavt, når de unge mennesker kommer til huset. Efter ungemødet er der ”egen tid”. Her er der mulighed for at læse i dagens avis eller et ugeblad, spille lidt computer eller bare hænge ud og være menneske.

​Ca. kl. 18.00 begynder madholdet, her støttes de unge mennesker af tjeklister, disse er udarbejdet individuelt. Denne aktivitet kan godt tage lang tid, alt efter menu-sammensætningen.

​Der dækkes bord og middagen indtages som hovedregel i køkkenet med faste siddepladser mv. Ved eventuel ”gallamiddag” indtages dineren i stuen for at lave en fysisk markering. Middagen kan godt tage lang tid, da det ofte er her små og store oplevelser dukker op og dette skal der naturligvis være tid og rum til at snakke om. Efter middagen vasker næste hold op og laver aftenhygge.

​Aftenhyggen bliver indtaget i tv-stuen på første sal, hvor der oftest ses en video/dvd efter lystprincippet. Det er ikke et krav at alle skal lave den samme aktivitet, men man er forpligtiget til at deltage i aftenhyggen. Det er vores erfaring at de unge mennesker er trætte om fredagen, og der er som regel ro kl. 22.30.

​Lørdag morgen er alle op senest kl. 9.00. og tidligst kl. 8.00 Morgenritualet gennemføres individuelt og med tjeklister. Efter morgenmad som er planlagt efter ovennævnte procedure, er der tur ud af huset etc. Frokosten lørdag er enten madpakker eller frokost hjemme, alt efter aktivitetens omfang og varighed.

​Lørdag efter middag er der ”egen tid”. Det er også her, der er mulighed for individuelle samtaler om dette eller hint. Aftensmad og aftenhygge gentages efter samme princip som om lørdagen, alt efter hvad der er besluttet på unge-mødet. Her kan en aftenaktivitet være bio-besøg, cafe, gæstebud. Det er de unge mennesker, der bestemmer.

Søndagen starter med morgenritualer som beskrevet ovenfor. Herefter er der brunch, efter samme princip som tidligere beskrevet.

​Søndagen er oftest afsat til fysisk aktivitet. Svømmehal og gåture mm.

​Efter en sen frokost, er det gruppens ansvar at efterlade huset i samme stand som det blev modtaget. Det er naturligvis et overordnet pædagogisk ansvar, at dette bliver gjort, men det er vores ønske at gruppen forsat udvikler den allerede eksisterende ansvarsfølelse for vor alles Fonden Carpe Diem Hus.

​Til sidst evaluerer vi weekenden ved det afsluttende unge-møde. Hvad var godt, hvorfor? Hvad var mindre godt, hvorfor og hvad vil vi evt. gerne næste socialtræningsweekend​

Beskrivelse af socialtræningsweekend, samt tirsdag/onsdagsdøgn for Tirsdagsgruppen

​Børnene ankommer med bus fra deres respektive daginstitutioner klokken 15. Vi, personalet, har hver 1-2 børn som vi er kontaktperson for, og for hvem vi skriver statusrapport, samt har den tætte forældrekontakt til. Hver især henter vi vores kontaktbørn ved bussen, hvorved hvert barn hentes af den samme voksne hver gang. Selve modtagelsen af barnet vil være nøje tilrettelagt og struktureret, således at modtagelsen vil være den samme hver gang barnet kommer.

​Vi hilser barnet velkommen og følges ind i garderoben, hvor barnet har sin faste garderobeplads med navn og billede. Tøj og sko sættes på plads af barnet med den nødvendige støtte fra den voksne, og madkasse og kontaktbog lægges i den enkeltes kurv, som også er med navn og billede. Vi har lavet et visuelt dagsskema parat til den enkelte, som vi gennemgår med barnet inden vi alle samles. Vi får lidt at spise og drikke, og læser eventuelt højt fra kontaktbøgerne.

​De voksne har på forhånd lagt et program for eftermiddagen, så alle ved hvem der gør hvad. Det er vigtigt at børnene oplever at tingene fungerer, og at de ikke først skal diskuteres og arrangeres.​

Fredag eftermiddag kunne forløbe således:

Da børnene ankommer efter en hel dag i børnehave/skole, vil aktiviteterne være stille og rolige og de kunne for eksempel være: Hjælpe til i køkkenet, spille computerspil, lytte til musik, gå i haven, gå en tur over til hestene, lege med tog og så videre. Så spiser vi aftensmad, hvor der er faste pladser med dækkeservietter med billede af barnet. Alt efter børnegruppens sammensætning spiser vi opdelt eller fælles. Under måltidet vil vi møde barnet hvor det er, og stille de forventelige krav alt efter barnets udvikling for at styrke barnets selvhjulpenhed og selvværd.

​Barnet øser selv mad og drikke op med støtte fra os, og afslutter måltidet med at bære glas og tallerken over på køkkenbordet. Så er det tid til en lille aktivitet, som kan være en lille aftentur, se børnetime eller få læst historie. Efter dette går aftenrutinerne i gang i forbindelse med at komme i seng, hvilket også vil være tilpasset det enkelte barns behov, vaner og ritualer. Børnene vil sove 1 eller 2 sammen, altid i det samme værelse og i den samme seng. Vi vil med enkle midler gøre værelserne indbydende i form af sengetøj, billeder, lyskæder og så videre.

​Børnene bliver puttet efter deres individuelle rutiner og ritualer. Det vil være godt hvis børnene medbringer særlig betydningsfulde ting hjemmefra, som vil gøre barnet mere trygt og roligt blandt andet ved sengetid. Det kan være alt fra billeder, musik, bamser, bøger, dyne, pude og så videre.​

Lørdag:

​Lørdag morgen vil vi stille og roligt gå i gang uden stress og jag, men med tid til nærhed og fordybelse. Efter morgenmad og påklædning går vi ned i køkkenet, hvor en voksen har gjort morgenmaden parat, og igen vil måltidet forløbe efter faste rutiner. Så er det ved at være tid til aktiviteter, som de voksne nøje har planlagt på forhånd, og børnenes dagsskemaer vil også være parate. Vi vil lægge stor vægt på den enkeltes behov, og tilgodese dem så vidt som muligt.

​Ved denne aktivitet er det ikke nødvendigvis kontaktpersonen der er sammen med barnet, vi vil

matche børnene efter behov og kemi. Nogle af aktiviteterne vil også være fælles for hele gruppen.​

Af aktiviteter kan nævnes:

Svømning i svømmehal med varmt bassin. Dette er stimulerende for barnet og er med til at øge kropsbevidstheden, styrke muskulaturen og give velvære. Musik, dans, sanglege. Synge, læse, male, bage.

Temaer: Transport (bus og tog), kroppen, naturen, dyr og så videre. På nogle ture vil vi medbringe madpakke, andre gange tage tilbage og spise frokost. Nogle af børnene har måske brug for en eftermiddagslur.

Lørdag aften vil forløbe ligesom fredag aften med faste rutiner.​

Søndag:

Søndag morgen vil være identisk med lørdag morgen. Formiddagens aktivitet vil måske ligge i forlængelse af lørdagens, især hvis vi arbejder med tema. Efter frokost pakker vi sammen, sammen med børnene, og hvis forældrene synes, kan de komme og hente barnet, høre hvordan det er gået, samt mødes med de andre forældre til en kop kaffe. Dette skal være et tilbud, idet nogle måske ikke har mulighed for selv at komme og hente.

​Når alle børn er hentet, er det vigtigt for de voksne at evaluere weekenden, og for den enkelte at gøre sig nogle overvejelser, samt lave logbog for sine kontaktbørn. Det er meget vigtigt med logbogen for at vi hele tiden kan evaluere, udvikle og dokumentere vores arbejde.​

Tirsdags/onsdagsdøgnet:

​Vil i det store og hele forløbe som fredag med hensyn til ankomst, eftermiddagsaktiviteter og aftenrutiner. Onsdag morgen vil indeholde et bad samt morgenmad, inden børnene afhentes til daginstitution/skole.​

Pædagogisk praksis:

En teammedarbejder er ansvarlig for, at månedsbrev bliver sendt ud til tiden. og er den, alle teammedarbejdere har et fælles ansvar for at gruppen fungerer, samt at det pædagogiske arbejde efterleves. Alle voksne i Tirsdagsgruppen er kontaktperson for et til to børn, som den enkelte medarbejder har den tætteste kontakt til.

Det er ligeledes denne kontaktperson, der skriver statusrapport og har forældrekontakten. Hvis der opstår tvivl eller problemer, er det den primærvoksnes opgave at gå ind og hjælpe til med løsning af problemet. Det er meget vigtigt, at personalet efter endt arbejdsdøgn eller weekend, sammen evaluerer forløbet og justerer om nødvendigt. Den enkelte skriver også logbog for sine kontaktbørn efter hvert døgn og weekend, så udviklingen hele tiden kan evalueres og dokumenteres.

På teammøder er planlægning meget vigtig, så vi hele tiden er på forkant og får lavet månedsplaner, samt hvad der måtte være af forældrekon-takt. Det vigtige ved planlægningen er, at vi ved hvad vi skal, og hvem der skal hvad. Vi skal også tale om hvilke forventninger og krav, vi møder børnene med.​

Forældresamarbejde:

​Når alle børn er indskrevet, inviterer vi til en barn/forældre eftermiddag, hvor alle børn, forældre og personale kan hilse på hinanden, samt høre om vores planer for gruppen. Det er vigtigt, vi møder forældrene med forståelse og fleksibilitet, så alle kan føle sig trygge og godt tilpas, også når barnet er hos os - åbenhed og forståelse er et vigtigt omdrejningspunkt.

​Børn og forældre får tilsendt et månedsbrev, så de kan forberede sig på hvad som skal ske. Derudover er forældrene altid velkomne til at ringe til teamet i telefontiden. Hvis der er noget de vil tale om, og vi kan tilbyde to individuelle samtaler pr. familie udover de faste årlige statusmøder og de 2 årlige forældremøder. Hvis forældrene har mulighed for og lyst til at mødes med de andre børn, forældre og personale, kunne det være en god ide at mødes søndag eftermiddag til en kop kaffe, i forbindelse med at børnene skal hjem. Det er hensigtsmæssigt, at børnene oplever stedet som et sted hvor mor og far også har lyst til at være. For forældrene kan det være en rigtig god støtte at mødes med andre i lignende livsvilkår, og derigennem danne en form for netværk.

Nogle børn har en kontaktbog mellem familien og børnehave/skole, hvor vi kan skrive kort om dagen, samt bruge bogen til praktiske informationer.

​Til sidst, men ikke mindst, er Fonden Carpe Diem huset vært ved to årlige tilbagevendende traditioner; Julebazaren og Sommerfesten, hvor forældre og bedsteforældre og andre med tilknytning til Fonden Carpe Diem Huset, har mulighed for at skabe yderligere netværk.​

Aktiviteter:

​I Fonden Carpe Diem Huset anvender vi månedsbreve til alle 4 grupper, hvilket er en beskrivelse af hvad der skal foregå i løbet af den kommende måned. På den måde sikrer vi at børnene/de unge er forberedt på aktiviteterne.

Disse aktiviteter kan være:

 • ​musikrum
 • rollespil
 • biografture
 • byture
 • skovture
 • fodbold
 • diverse sportsaktiviteter
 • og meget mere

Fysiske faciliteter:

​Fonden Carpe Diem Huset har til huse i en villa i Ballerup. Vi har både grønne arealer såvel som by-aktiviteter tæt på. Derudover er vi centralt placeret i forhold til bus og tog, hvilket også er givtigt i forhold til at lære de unge/børnene at være selvtransporterende​

Forventninger til anbringende myndighed:

​Om forsikringsforhold:

Opholdsstedet har tegnet indbo-forsikring.

For skader over 2000 kr., som forvoldes af anbragte på opholdsstedets ejendom og indbo eller mod 3, part, hæfter anbringende myndighed, såfremt de af opholdsstedet og forældremyndighedsindehaver tegnede forsikringer for indbo/ansvar ikke dækker.

Andet:

Konkrete forhold vedrørende indslusning, udslusning, forældresamarbejde mv. fastlægges i dialog med anbringende myndighed i forbindelse med visitationen.​

Forpligtigelser fra opholdsstedet:

​Statusrapporter samt afholdelse af årlige statusmøder og netværksmøder, såfremt et sådan har relevans for familien og/eller den visiterende myndighed.

I forbindelse med udslusning er der mulighed for et ekstra netværksmøde og en ekstra statusrapport.​

Barnets/den unges indflydelse:

​Børnene/de unge har direkte indflydelse på aktiviteterne i huset. Denne indflydelse kommer til udtryk på vores ungdomsmøder en gang månedligt. Vi arbejder aktuelt med at etablere et ungdomsråd med 2-3 børn/unge, der skal fungere som resten af gruppens talerør.

​Samtaleforløb:

En delydelse i Fonden Carpe Diem Huset er et samtaleforløb af 10 timers varighed årligt.Samtaleforløbet varetages primært af Linda Waldhausen og samtalerne har altid kognitiv referenceramme.

​Der kan være maks. 3 børn/unge tilknyttet denne ydelse og Fonden Carpe Diem Huset vurderer individuelt det enkelte barns/den enkelte unges aktuelle behov for et sådan forløb. Samtalerne foregår altid i Fonden Carpe Diem Huset og som udgangspunkt i formiddagstimerne af hensyn til barnet/den unge.

​Da samtaleforløbene er en del af Fonden Carpe Diem Husets kerneydelser vil forvaltningen ikke blive opkrævet ekstra for dette, dog kan der forekomme ekstra kørsel, som skal afholdes af barnets/den unges kommune.

Samtaleforløbene afsluttes med en skriftlig evaluering af forløbet.​​

Visitation:

Vores samarbejdsparter i forhold til indskrivning er fortrinsvis Københavnsområdets kommuner der direkte tager

kontakt til Fonden Carpe Diem Huset i forhold til indskrivning af nye børn.

Der er følgende trin i vores visitationsprocedure:

​Trin 1: Forældre, kommune eller Døgnplejeformidlingen henvender sig til Fonden Carpe Diem Huset. I telefonen beskrives barnet/ den unges situation og støttebehov.

​Trin 2: Der fremsendes skriftligt materiale om barnet/ den unge. Dette være sig udredningspapirer, statusrapporter eller lignende.

​Trin 3: Hvis barnet/den unge vurderes at være inden for målgruppen, indkaldes der til møde i Fonden Carpe Diem Huset. Her deltager sagsbehandler og forældre. Dette møde har til hensigt at afgøre om aflastningstilbuddet kan imødekomme barnets/den unges behov.

​Trin 4: Opnås der enighed mellem Fonden Carpe Diem Huset, forældrene og kommunen om at tilbuddet er passende til barnet/den unge, vil der blive foretaget et hjemmebesøg. Alternativt kan barnet/ den unge komme på et besøg i Fonden Carpe Diem Huset.

​Trin 5: Har mødet med barnet/den unge understøttet formodningen om, at barnet/den unge vil drage nytte af tilbuddet, vil Fonden Carpe Diem Huset tage kontakt til forældre og kommune. I forhold til kommunen vil der blive underskrevet en kontrakt og i forhold til forældrene vil der blive fastlagt et indslusningsforløb

​Trin 6: Efter tre måneder vil Fonden Carpe Diem Huset tage kontakt til forældre og sagsbehandler og evaluere på det hidtidige forløb.​​

Udslusning/efterværn:

​Vi arbejder i øjeblikket på at beskrive/etablere en mentorordning i forbindelse med efterværn for tidligere børn/unge i Fonden Carpe Diem Huset. Alle tidligere medlemmer af Fonden Carpe Diem Huset bliver inviteret til vores sommerfest og julebasar.​​

Personaleforhold:

Normering: 11 fuldtidsstillinger inkl. vågen nattevagt, ledelse, madmor og vikarer.

Vagtplan: Der arbejdes efter fast rulleplan.

Fastboende: Der er ingen fastboende.

Medarbejderudviklingssamtaler: Der afholdes individuelle medarbejderudviklingssamtaler en gang årligt.

Supervision : Intern og ekstern.

Generelle ansættelsesforhold: Der forelægger formaliserede ansættelseskontrakter på samtlige ansatte.

Ambulancetjeneste/Kriseplan: Der er udarbejdet en detaljeret ambulancetjeneste for hver enkel medarbejder og en handlingsorienteret kriseplan er under udarbejdelse​

Organisatoriske forhold:

Fonden Carpe Diem Huset er organiseret som en selvejende fond. Fonden er ledet af en bestyrelse, der er sammensat af forskellige engagerede mennesker, som hver for sig og tilsammen repræsenterer relevant viden og netværk i forhold til en fortsat videreudvikling af opholdsstedet.

​Bestyrelsen afholder møde minimum 4 gange årligt. Intern skole: Haves ikke. Denne servicedeklaration er udarbejdet af Linda Waldhausen og Marie Louise Stochholm i samarbejde med resten af personalegruppen i Fonden Carpe Diem Huset.​

​" Carpe diem er lidt som derhjemme...

der er bare flere venner..."

- Ung, 14 år

​​Fonden Carpe Diem Huset | Tlf.: 39 66 55 57